تانک نیتروژن مخصوص نگهداری طولانی مدت نمونه های کرایوژنیک
تانک نیتروژن مخصوص نگهداری کوتاه مدت نمونه در نیتروژن مایع
تانک نیتروژن مخصوص نگهداری نیتروژن مایع