نام کالا : ژل داکیومنتیشن


ژل داکیومنتیشن

اساس کار این دستگاه ، تشخیص باندهای ژنی تثبیت شده بر روی ژل توسط دستگاه الکتروفورز با تاباندن نور فرابنفش می باشد.

کاربردها:عکس برداری از ژلهای آگاروز و پلی اکریل آمیدانواع سیستم های عکسبرداری از ژل(ژل داکیومنتیشن) مخصوص آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و بیمارستان ها در مدل های متنوع با برنامه ها و امکانات متفاوت از جمله سیستم های کمی فلورسانس و  ترانس الامینیتور و .... .

Gel Documentation