نام کالا : کلنی کانتر


کلنی شمار یا کلنی کانتر دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها یا میکروارگانیسم‌های رشد پیدا کرده در محیط کشت آگار است.

کمپانی Interscience فرانسه تولید کننده انواع کلنی کانتر های ساده و فوق پیشرفته با امکان اتصال به کامپیوتر و آنالیز با نرم افزار مربوطه Inhibition zone reader ... می باشد که به شرح ذیل معرفی می گردد.

Manual Colony counter - Scan 100

Automatic Colony counter - Scan 300:Automatic colony counter

Automatic Colony counter - Scan 500:Automatic colony counter

Automatic Colony counter - Scan 1200:Automatic HD colony counter

Automatic Colony counter - Scan 4000:Ultra-HD colony counter