نام کالا : کیسه های استومکر


کیسه های مخصوص بلندر های آزمایشگاهی در انواع ساده و فیلتر دار و رک های مربوط به آن.