سمپلر 8 و 12 کاناله متغیر

نام کالا : سمپلر 8 و 12 کاناله متغیر


سمپلرهای در دو گروه 8 کاناله و 12 کاناله 

در حجم های مختلف از 2 تا 20 میکرولیتر و از 20 تا 200 میکرولیتر

  سمپلر چند کاناله MultiChannel Sampler