کوره و اون های مخصوص اتاق تمیز (cleen room)

نام کالا : کوره و اون های مخصوص اتاق تمیز (cleen room)


 کوره ها و اون های مخصوص اتاق تمیز با قابلیت تجهیز به انواع سیستم های فیلتراسیون و با رعایت کلیه استاندارد های مربوط به اتاق تمیز از جمله کوره های دو درب جهت استریلیزاسیون تجهیزات قبل از ورود به محفظه تمیز.

 کوره و تجهیزات اتاق تمیز Clean Room Solutions