آب خالص ساز با قابلیت اتصال مستقیم به شیر آب

نام کالا : آب خالص ساز با قابلیت اتصال مستقیم به شیر آب


در صنایع پزشکی به شکل گسترده ای از آب تصفیه شده فوق خالص استفاده می شود. در صنایع داروسازی، آزمایشگاهی و پزشکی با استفاده از روش های  اسمز معکوس و فیلتر های چندگانه، آبی بدست می آید که عاری از هر گونه ناخالصی بوده و هدایت الکتریکی آن کمتر از 0/055میکرو زیمنس بر سانتی متر می باشد. در این آب کلیه ذرات غیر یونی کلوییدی و باکتری ها و ویروسها و کلیه مواد آلی، بوسیله چندین مرحله فیلتراسیون بسیار دقیق حذف می شوند. سپس با کمک سیستم دیونایزر، کلیه یونهای آب حذف شده و به این ترتیب آب فوق خالصی بدست می آید که در آزمایشگاه ها و تحقیقات می تواند استفاده شود. دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی می تواند آبی فوق خالص و با دقت بالا بدست آورد. میزان تولید آب در دستگاه تصفیه آب آزمایشگاهی معمولا کم است. اما دقت آب خروجی زیاد است.

آب خالص ساز به صرفه و اقتصادی  EVOQUA LABOSTAR® PRO TWF 

آب خالص ساز با پنل شیشه ای Ultra Clear® TWF Glass Panel System

 آب خالص ساز با پنل لمسی EVOQUA ULTRA CLEAR® TP TWF SYSTEMS