نام کالا : انواع پاورساپلای


رای استفاده از تانک الکتروفورز افقی و یا عمودی، نیاز به یک منبع تغذیه یا پاور ساپلای داریم تا بتوانیم میدان الکتریکی لازم در تانک الکتروفورز را ایجاد کنیم. انتخاب پاور ساپلای بر اساس میزان ولتاژ و آمپر مورد نیاز در تانک الکتروفورز انجام می گیرد. معمولا" برای الکتروفورز افقی از منبع تغذیه با ولتاژ پائین می توان استفاده کرد ولی تانک الکتروفورز عمودی نیاز به پاور ساپلای قویتر دارد. اگر شما با هر دو نوع تانک الکتروفورز افقی و عمودی کار می کنید، سعی کنید منبع تغذیه با ولتاژ بالاتر را تهیه کنید تا برای هر دونوع افقی و عمودی قابل استفاده باشد.

EV0220

EV1450

EV2000 series

EV3000 series 300V to 1200V

EV3000 series 3000V to 6000V