سمپلر تک کاناله
پمپ پریستالتیک
سمپلر 8 و 12 کاناله متغیر
سمپلر های ثابت