نام کالا : حمام آب


 بن‌ماري يا حمام آب

دستگاهی است که شرایط یکسان دمای مورد نظر را برای انجام آزمایش های سرولوژيك، آگلوتيناسيون، بيوشيمي، تست‌هاي دارويي و حتي به منظور انجام مراحل انكوباسيون صنعتي را ایجاد می نماید.  از بن‌ماري‌ها همچنین به منظور گرم كردن معرف‌ها و ذوب كردن نمونه‌ها نيز استفاده مي‌شود.

به عنوان يك قانون كلي، در بن‌ماري‌ها از آب استفاده مي‌شود؛ هرچند برخی از کاربران از روغن نيز استفاده مي‌نمایند. دماي بن‌ماري‌ها كه به طور طبيعي و بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد از دماي اتاق تا 100 درجه سانتيگراد است . 

حمام های  GFL در انواع  سرولوژی، جوش، بافت، سیرکوله دار با در ساده و یا در شیبدار ، حمام آب مخصوص هود شیمیایی و حمام های مولتی  از سایز 7 تا 40 لیتر موجود بوده و قابل تجهیز به انواع لوازم جانبی می باشند.

(دانلود کاتالوگ)

Incubation / Inactivation Baths

Water Bath for Evaporation

Water Bath for Fume Hoods

Multiple Water Baths

Tissue Float Bath