نام کالا : حمام آب شیکردار


 بن‌ماري يا حمام آب شیکردار

دستگاهی است که شرایط یکسان دمای مورد نظر را برای انجام آزمایش هایی که همزمان نیاز به گرم شدن و مخلوط شدن را دارند فراهم می کند.در مورد مشخصات عمومی اکثرا" با بن ماری ها یکسان می باشند ولی دارای یک یا چند محفظه مجزا برای نمونه ها هستند . 

حمام های شیکر دار  GFL در انواع رفت و برگشتی و اوربیتالی در حجم های گوناگون موجود می باشد.

(حمام آب شیکردار) Shaking Water Bath

(حمام آب شیکردار چند خانه)Thermolab