نام کالا : هود لامینار فلو


انواع هود های لامینار و میکروبیولوژی کلاس II و  کلاس III در اندازه های مختلف.

هودهاي لامینار براي حفاظت کارکنان، محیط آزمایشگاه و ابزار کار از آلوده شدن توسط ذرات آلاینده و مایعاتی است که هنگام کار با مواد حاوي عوامل پاتوژن مانند محیط هاي کشت و نمونه هاي تهیه شده از بیماران ممکن است باعث آلودگی گردند.

انتقال مایعات از یک ظرف به ظرف دیگر، مخلوط کردن مواد و مایعات توسط دستگاه های مرتبط و... همگی می توانند سبب تولید ذرات آلاینده و تولید قطرات ریز شوند. فعالیتهاي دیگر آزمایشگاهی نظیر کشت باکتري بر روي محیط هاي جامد داراي آگار، تلقیح محیط هاي کشت با پیپت، مخلوط کردن مایعات حاوي عوامل عفونت زا با پیپت، هموژنایز کردن (همگن سازي)، ورتکس کردن، سانتریفوژ و اسپین کردن مایعات آلوده همچنین کار با حیوانات زنده می تواند ذرات آلاینده ایجاد نماید که همه این فعالیت ها بایستی در زیر هود انجام شود.

 Microbiological Safety Cabinet- Laminar Flow