نام کالا : هود شیمیائی


هود شیمی، هود شیمیایی یا فیوم هود

در محیط های آزمایشگاهی تهویه هوا برای حفظ یک محیط کار ایمن، امری حیاتی است و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. هود شیمیایی یا همان فیوم هود یک نوع سیستم تهویه هوا به شمار می آید که در درجه اول از کارشناسان داخل آزمایشگاه در برابر گاز ها و بخارات سمی و گرد و غبار داخل آزمایشگاه محافظت می کند و عملکرد ثانویه آن  شامل حفاظت از آزمایشگاه در برابر نشت بخارات و گاز های متصاعده شیمیایی در واکنش های فرار و احیانا" جلوگیری از آتش سوزی می­باشد که در این مواقع به عنوان یک مانع فیزیکی عمل می­کند. 

هودهای شیمیایی به دو صورت کانال دار ، بدون کانال و یا ضد انفجار تولید می شوند ، هود های کانال دار هوای محفظه هود را از طریق کانال و فن سانتریفیوژ به خارج از محیط آزمایشگاه هدایت می کند، هودهای شیمیایی بدون کانال مجهز به یک فیلتر کربن فعال است که هوای آلوده را تصفیه کرده و به داخل آزمایشگاه برمی گرداند.

Chemical Fume Hood