انواع الکتروفورزها

نام کالا : انواع الکتروفورزها


الکتروفورز (به انگلیسی: Electrophoresis) به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی گویند. به سبب اینکه ماکرومولکولهای زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئینها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. برای این منظور از روشی بنام الکتروفورز استفاده می‌شود. روش‌های مختلف الکتروفورزی برای تفکیک و مطالعه بیومولکولها اعم از اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین‌ها ابداع شده‌است.

کمپانی Consort  تولید کننده انواع تانک های الکتروفورز افقی ، عمودی ، بلاتینگ و تجهیزات مربوطه از قبیل پاور ساپلای می باشد.

تانک افقی Horizontal tanks

 تانک سلولوزی Cellulose system

   ایزوالکتریک فوکوس iso electric focusing

 تانک عمودی Vertical tanks

 تانک بلاتینگ Blotting tanks

 سکوئنسر Sequencing